Адвокат Вари Бельов

Добре дошли в адвокатската ни кантора

Ние сме международна кантора предоставяща юридическа защита и съдействие

Ние сме ориентирана към решения адвокатска кантора, която дава възможност на клиентите ни да отговарят на разнообразните и променящи се изисквания на днешния глобален пазар, както и на динамичните обществени отошения в държавата ни

България, гр. София 1000 Център, ул. „Лавеле“ 19, ет.3

Адвокат

Вари Бельов

Адвокат

Софийска адвокатска колегия

Гражданско право, търговско право, административно право и наказателно право.

Телефонен номер : +359 (0) 887 093003
имейл адрес : belyovlaw@gmail.com

„Не определяй мечтите си според средата, в която живееш, а промени средата си за да сбъднеш мечтите си“

Вари Бельов
1
Бельов

Сфери на дейност

.01

Арбитраж & Медиация

Алтернативно решаване на спорове (АРС)

.02

Международна търговия & Инвестиции
 • Търговско право
 • Промишлен дизайн Ноу-хау и търговска информация (търговски тайни)
 • Местни данъци и такси
 • Как да започна бизнес в България (първи стъпки – регистрация на фирма – как да регистрирам фирма)?

.03

Международен транспорт & ЧМР Конвенция
 • Сухопътен транспорт
 • Въздушен транспорт
 • Морски транспорт

.04

Семейство & Правата на децата
 • Гражданско право
 • Семейно право
 • Имиграционно право
 • Закрила на детето и  правата на децата

 • Не на дискриминацията и правата на човека

.05

Жертви на престъпления

Наказателно право

.06

Институции & Съдилища
 • Конституционно и международно публично право
 • Право на Европейския Съюз
 • Административно право

Виж всички сфери на дейност

Често Задавани Въпроси

Независимо дали сте избрали нас или други колеги, важно е адвокатските услуги да бъдат използвани навреме. Адвокатът е най-полезен преди появата на проблемите, защото може да ги предотврати. Адвокат Вари Бельов – Адвокатска Кантора Бельов.

Всеки, който е навършил 18 години, независимо от гражданството. Принципно няма официални изисквания или условия за чуждестранни граждани, които искат да регистрират фирма в България.

Капиталът на дружеството с ограничена отговорност не може да бъде по-малък от 2 лв или приблизително 1 евро. Той се състои от дяловете на съдружниците, които не могат да бъдат по-малки от 1 лев.
Сумата от дяловете трябва да бъде равна на капитала, а стойността на всеки дял трябва да бъде кратна на 1.
Дяловете могат да бъдат различни по размер за отделните съдружници.
Един дял може да бъде поет съвместно от няколко лица.

Размера на капитала е един от необходимите и задължителни реквизити в съдържанието на дружествения договор/учредителния акт. Когато при учредяването не е внесен целият размер на капитала, в договора се определят сроковете и условията за внасянето му.
Срокът за довнасяне на целия размер на капитала не може да бъде по-дълъг от две години от вписване на дружеството, съответно от увеличаване на капитала;
Размера на дяловете, с които съдружникът участвува в капитала, също е изискван от закона елемент.

За регистрация на търговско дружество, ще са ви необходими следните документи:

Заявление за вписване на ООД (единствено, ако документите не се подават по електронен път);
Заявление за запазване на фирма;
Дружествен договор;
Учредителен акт (при ЕООД);
Протокол от учредителното събрание;
Договор за управление;
Нотариално заверено съгласие с образец на подписа;
Декларация за обстоятелствата по чл. 142 от ТЗ;
Примерно решение на управителни органи на АД за участие в ООД;
Декларация за липса на обстоятелства по чл. 141, ал. 8 ТЗ;
Декларация по чл. 13, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ – ако се подават от пълномощник;
Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ;

Забележка: При учредяването на различни дружества, е възможно да са необходими и други документи като разрешителни, лицензи и др.

Да, такова непример е разрешение за неотложни плащания по чл. 229 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Задължено лице, което изпитва затруднение при плащането на публичните си задължения към държавата и по отношение на което са предприети обезпечителни мерки от съответните органи, чрез налагане на запор върху банковите му сметки, може да поиска от публичния изпълнител да му бъде разрешено част от постъпилите или постъпващи суми по запорираната банкова сметка да се оставят на негово разпореждане за неотложни плащания, във връзка с дейността му.

Такова е и разрешението за разсрочване/отсрочване на публични задължения, Решението за спиране на изпълнението, указ за опрощаване на задълженията и други.

Възможно е и някои задължения, след изтичането на определен период от време да се погасят по давност.

 

Издаването на разрешение за строеж (РС) и неговата презаверка почиват на различен правен режим и се развиват в различни административни производства. За презаверяването не се изисква изготвяне на нова строителна документация и не се извършва нова оценка за съответствие на инвестиционния проект със строително – техническите изисквания, санитарно – хигиенните, противопожарни норми и др. За презаверката е достатъчно да бъде спазен срокът и изискванията по чл. 153 ЗУТ, за да се продължи действието на вече издаденото разрешение за строеж.

Конвенцията за Договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR) се отнася до „изпращача“ в такива случаи. Ищецът обикновено е изпращачът, но получателят ще се кредитира и ще има право на иск от момента, в който стоките са доставени до него (ако разбира се, получателят е приел да получи стоките или е било договорено, когато се състави товарителницата CMR, че той ще има право на разпореждане със стоките и вписване в този смисъл е вписано в товарителницата – член 12.3). Адвокат Вари Бельов – Адвокатска Кантора Бельов.

Да. Регламент (ЕС) № 655/2014 създава пряко приложим правен инструмент в държавите членки на Европейския съюз – европейска заповед за запор на банкови сметки, която да се използва при трансгранични дела.Целта на процедурата е да се даде възможност на кредитора да запорира средства по банкови сметки на длъжника на територията на целия Европейски съюз. Чрез заповедта се пречи на длъжника да застраши последващо изпълнение на иска на кредитора чрез прехвърляне или изтегляне на средства до посочения в заповедта размер, държани от длъжника или от негово име в банкова сметка в банка на територията на държава членка на Съюза. Съгласно чл. 1 от Регламент (ЕС) № 655/2014 заповедта за запор е достъпна за кредитора като алтернатива на мерките за запор, предвидени в национално право на съответната държава членка.Заповедта за запор се издава в процедура ex parte – без участието на длъжника в производството.

В България подобна процедура е уредена Глава тридесет и четвърта от Гражданския процесуален кодегс (ГПК), при обезпечаването на бъдещ и предявен иск.

Имотния регистър е система от дани отнасяща се за недвижимите имоти на територията на Република България.

Имотният егистър се състои от партидите на недвижимите имоти. В него се вписват актове, с които се призна или прехвърля правото на собственост или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижими имоти, възбраните и ипотеките върху тях, както и други действия, обстоятелства и юридически факти, за които законът предвижда вписване. Адвокат Вари Бельов – Адвокатска Кантора Бельов.

Имотен регистър

 

Целите на Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора са за предотвратяване и борба с трафика на хора, като същевременно гарантират равенство между половете, защита на правата на човека на жертвите на трафик, създаване на цялостна рамка за защита и подпомагане на жертвите и свидетелите, като същевременно гарантират равенството между половете, както и да гарантират ефективно разследване и наказателно преследване, за насърчаване на международното сътрудничество за борба с трафика на хора.

Съгласно Конвенцията, Вашите права са следните :

 • Жертвите на трафик имат право на информация за техните права и
  всички съответни процедури на език, който разбират. Те също така имат
  право на правно подпомагане и безплатна правна помощ при определени
  условия.
 • 3 подходящо и безопасно настаняване
 •  психологическа подкрепа
 •  материално подпомагане
 •  достъп до спешна медицинска помощ
 •  писмени и устни преводачески услуги
 •  предоставяне на правни съвети и информация
 •  подпомагане по време на наказателното производство
 •  достъп до пазара на труда, професионално обучение
  и образование, ако пребивават законно в страната.
 • Адвокат Вари Бельов – Адвокатска Кантора Бельов.

Абонаментно правно обслужване

Вашият правен екип, подкрепящ вашия растеж

office1

Юридическо представителство

 • Устни и писмени консултации (в това число и решаване на внезапно възникнали правни проблеми);
 • Изготвяне на текущи документи (пълномощни, декларации, молби, заявления, писма, жалби);
 • Участие в преговори и срещи;
 • Изготвяне на всички видове договори, спогодби, споразумения, общи условия, записи на заповеди, както и на, както и всички документи за първоначални вписвания и последващи действия в Търговския регистър ;
 • Ежеседмично проучване на пазара (вътрешния и международен) и съвети за развитие на бизнеса;
 • Текущо управление на сделки и преговори по договори и др;

Вземете правно обслужване от разстояние

office2

Какво казват нашите партньори за нас

5/5
logo
download
cropped L500 no other text black
logo 1

Юридическа Помощ

Ако имате въпроси или или нужда от адвокатска помощ, моля, свържете се с нас:

Обади ни се
00359-887-093-003

/

Изпрати ни имейл
office@belyovlaw.com

/

Посети ни на адрес
България, гр. София 1000 Център, ул. „Лавеле“ 19, ет.3