Абонаментно правно обслужване . Абонаментно юридическо обслужване .

Абонаментно правно обслужване . Абонаментно юридическо обслужване .

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Абонаментно правно обслужване . Абонаментно юридическо обслужване .

 

Адвокатска Кантора Белов предоставя на Вашето внимание информация относно абонаментното правно обслужване и предоставяните от нашата кантора услуги за абонамент.

 

Абонаментно правно обслужване .

 

Кратко представяне:

 

Ние сме ориентирана към решения адвокатска кантора, която дава възможност на клиентите ни да отговарят на разнообразните и променящи се изисквания на днешния глобален свят.

 

Офисът ни помага на бизнесът и гражданите да се справят със сложни правни предизвикателства и да увеличат възможностите за успех.

 

Нашата мисия е да предоставяме на нашите клиенти иновативни и практически правни съвети, както и да намираме изход от “невъзможни” ситуации.

 

Ние обслужваме широк кръг от институционални клиенти, от малки фирми до големи финансови компании, както и държавни институции.

 

Ние гарантираме, че нашите клиенти имат насоките, от които се нуждаят, за да се ориентират успешно в постоянно развиващия се правен и регулаторен пейзаж и да направят точните стъпки в правилната посока, придвижвайки себе си и компаниите си напред.

 

Независимо, дали нашите партньори навлизат в нова индустрия или разширяват своя географски отпечатък, насочен към и от България, те знаят, че могат да растат с нас и да разчитат на нас във всяка своя стъпка от пътя.

 

Какво предлагаме ?

 1. Пакетни услуги
 • АБОНАМЕНТНО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ / ЮРИДИЧЕСКО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ

 

Какво представлява Абонаментно правно обслужване ?

 

Абонаментното правно обслужване е съвкупна правна услуга, осигурена от екип от юристи с цел задълбочено сътрудничество и постигане на цели.

 

           Адвокатска кантора Бельов специализира дейността си в абонаментното правно обслужване на държавни и частни институции, тъй като не само държавния оборот, но частният бизнес има нужда от своевременни и точни решения, касаещи пряко ефективността на търговския им дейност.

 

Кантората предлага абонаментно правно обслужване на държавни учреждения, фирми, сдружения и физически лица, въз основа на сключен договор за абонаментно правно обслужване.

 

Партньорите ни, сключили такъв договор с нас получават специално вниманиеприоритетно и непрекъснато правно обслужване, свързано с дейността им или определени аспекти от нея.

За кого е предназначена услугата абонаментно правно обслужване ?

 

Тази услуга е предназначена както за малки фирми, не разполагащи със свои юристи, така и за по-големи компании, нуждаещи се от допълнително правно съдействие и от адвокат.

 

              Бележка: Въпреки богатият ни опит и неизброимото количество от казуси, както във вътрешното ни право, така и в международното, при предлагането на тази услуга, нашата кантора никога не се е стремяла към количество, а напротив винаги сме подбирали собствените си партньори, за да можем да окажем нужното време и внимание за реализиране на съвместните си цели.

 

Какво включва Абонаментното правно обслужване?

 

Абонаментното правно обслужване включва:

 

 1. Съобразно Търговския закон, Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на личните данни, Кодекса на труда, данъчните закони и други.

 

 • устни и писмени консултации (в това число и решаване на внезапно възникнали правни проблеми);
 • изготвяне на текущи документи (пълномощни, декларации, молби, заявления, писма, жалби);
 • изготвяне на всички видове договори, спогодби, споразумения, общи условия, записи на заповеди др. ;
 • участие в преговори и срещи ;
 • извършване на първоначални вписвания и последващи действия в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, а именно изготвяне на необходимите документи за първоначално вписване и последващи промени в правния статус на търговеца (промяна на име, седалище и адрес на управление, промяна в правно-организационната им форма, промяна в членския състав, обявяване на ГФО и др.) ;
 • изготвяне на документи за общи събрания и съвет на директорите, надзорен съвет и т.н. ;
 • проучване на висящи съдебни дела и даване на становище по тях ;
 • съдействие при извън съдебно разрешаване на спорове ;
 • консултиране и осигуряване на юридическа защита при сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори на работниците/служителите ;
 • изготвяне на длъжностни характеристики на работниците/служителите, декларации за поверителност, декларации за конкурентни действия ;
 • изготвяне на вътрешните нормативни актове на дружеството, в т.ч. Кодекс за поведение на работниците/служителите, подзаконовите нормативни актове за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд и др. ;
 • посредничество и съдействие при водене на преговори за сключване на договори с български и чуждестранни контрагенти ;
 • ежемесечно проучване на пазара и съвети за развитие на бизнеса ;
 • Приспособяване на дружеството с изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 г. (Общ регламент относно защитата на личните данни –GDPR) ;
 • Съдействие и представителство при кандидатстване за финансиране по Европейските програми (КОХИЗИОННИЯ ФОНД НА ЕС), получаване на лицензи, за участие в обществени поръчки, по Закона за насърчаване на инвестициите и др. ;
 • И др.
 • Взаимодействие с:

Други юридически лица, физически лица и държавата.

 

   2.Съобразно други закони регулиращи Вашата дейност.

 

Абонаментното правно обслужване не включва процесуално представителство пред органи на съдебната власт и арбитражни органи, както и сделки с недвижими имоти, ликвидация и преобразуване на фирми, събиране на вземания.

Възнаграждението за тези услуги се договаря допълнително за всеки конкретен случай на база обем и трудност на работата и обикновено представлява процент от материалния интерес.

 • Наличието на сключен Договор за абонаментно правно обслужване, осигурява на КЛИЕНТИТЕ отстъпки от 5 до 50% на допълнителното заплащане за тези услуги, в зависимост от продължителността на абонаментното обслужване към момента на сключването на договора, броя на служителите/работниците, обемът от работа и други фактори, но не по-малко от предвиденото в НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ЮЛИ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ
 • БЕЛЕЖКА: Динамиката на обществените отношения и непрестанното изменяне и приемане на нови закони, изисква от нас задълбочен преглед на всички стартирали и завършили процедури. Това ще рече, че при вече започнали производства или при вече съставени документи нашата задача е да извършим обстойна проверка на цялата документация, с цел запълване на празноти и адаптиране към нови изменения на нормативните актове.

 

Какви са предимствата и положителните аспекти на  абонаментното правно обслужване?

 

    Положителните аспекти на абонаментното правно обслужване на търговски дружества едва ли могат да бъдат изброени изчерпателно, но опита ни и обратната ни връзка от клиенти показва, че най-съществените ползи са следните:

 • – Своевременна реакция при възникването на нов правен казус;
 • – Предоставяне на необходимата информация във връзка с казуса,
  • която да ориентира бизнеса към евентуалните положителни или отрицателни последици от взетите решения;
 • – Изготвяне на всякакви договори с цел оптимизация и защита на правата и законните интереси на търговското дружество;
 • – Вписване на промени по обявените в – Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ обстоятелства, касаещи търговското дружество;
 • – Подготовка на документи във връзка с трудово-правните отношения на търговското дружество с наетите му лица;
 • – По-изгодна цена за правна защита и съдейсвие в сравнение с извършването на еднократни плащания по конкретни казуси;
 • – Представителство на търговското дружество пред админитративни органи;
 • – Процесуално представителство по съдебни производства, по които Вие сте страна;
 • – Липса на необходимост от назначаване на юрист в предприятието на търговеца;
 • – Участие на адвокати в провеждането на бизнес срещи, касаещи дейността на дружеството Ви;
 •  
Каква са целите на Абонаментното правно обслужване?

 

-постигане на сигурност ;

-спестяване на време ;

-гарантиране на търговския оборот ;

-издигане на престижа и имиджа на търговското дружество ;

-конкурентоспособност ;

-превенция ;

-развитие ;

 

Разбира се, всяко дружество има различни потребности от правно обслужване, които са обусловени от спецификата на търговската му дейност. За да бъдем максимално полезни, Адвокатска кантора Бельов може да разработи конкретни решения за Вашия бизнес след запознаване с нуждите му.

 

За нас е важен индивидуалния подход, тъй като само чрез него би могло да бъде постигната целта на абонаментното правно обслужване и да бъдат видяни ползите от него.

 

Каква е цената на услугата?

 

Както вече посочихме за нас е важен индивидуалният подход при извършване на дейността ни и по тази причина цената на правното обслужване се определя от конкретните Ваши нужди на търговското дружество.

 

 • Стандартни адвокатски услуги
 •  

Стандартните адвокатски услуги представляват,  адвокатска дейност по всеки един отделен казус и по всяка една поставена задача – по отделно. Размерът на адвокатското възнаграждение се определя по НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ЮЛИ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ.

 

 • При избора от Ваша страна на услугата абонаментно правно обслужване или на стандартните адвокатски услуги, като необходимо условие (Sine qua non) е подписване на договор за правно обслужване/ договор за процесуална защита и съдействие.

 

Вместо заключение:

 

Защо да се обърнем към адвокат?

 

Независимо, кой от вариантите ще изберете и дали ще решите да станете наш партньор, важно е адвокатските услуги да се ползват навреме. Адвокатът е най-полезен преди възникването на проблемите, защото може да предотврати появата им.

 

Не съществува дейност, която да не е правно регулирана, нещо повече – правото регламентира всички аспекти на всяка една дейност.

 

Той може да помогне на търговеца относно проблеми с данъчно облагане, права на потребители, защита на конкуренция, интелектуална собственост, трудови правоотношения, събиране на вземания, неизпълнение на договори.

 

За повече, моля прочетете секцията ни

 

За Нас

 

Сфери на Дейност

 

или се свържете с нас

 

Адвокатска Кантора Бельов Ви информира, че настоящата статия засягаща въпроса  за Абонаментно правно обслужване не съставлява адвокатска консултация.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.