За Контакт

Влезте във връзка с Адвокатска Кантора Бельов

Тел. номер

00359-887-093-003

Имейл адрес
Адрес

България, гр. София 1000 Център, ул. „Лавеле“ 19, ет.3

Бъди информиран
Форма за контакти
Закон за адвокатурата
Чл. 33. (1) Адвокатските книжа, досиета, електронни документи, компютърна техника и други носители на информация са неприкосновени и не подлежат на преглеждане, копиране, проверка и изземване.
(2) Кореспонденцията между адвоката и неговия клиент, без оглед на начина, по който се осъществява, включително по електронен път, не подлежи на преглеждане, копиране, проверка и изземване и не може да бъде използвана като доказателство.
(3) Разговорите между адвокат и негов клиент не могат да се подслушват и записват. Евентуално направените записи не могат да се използват като доказателствени средства и подлежат на незабавно унищожаване.
(4) Адвокатът не може да бъде разпитван в процесуално качество относно: разговорите и кореспонденцията му с клиент; разговорите и кореспонденцията му с друг адвокат; делата на клиент; факти и обстоятелства, които е узнал във връзка с осъществяваната защита и съдействие.
(5) (Доп. – ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Алинеи 1 – 4 се прилагат и по отношение на адвоката от Европейския съюз, младши адвоката и адвокатския сътрудник.

Юридическа Помощ

Ако имате въпроси или или нужда от адвокатска помощ, моля, свържете се с нас:

Обади ни се
00359-887-093-003

/

Изпрати ни имейл
office@belyovlaw.com

/

Посети ни на адрес
България, гр. София 1000 Център, ул. „Лавеле“ 19, ет.3