Какво е Велико народно събрание? Каква е процедурата по свикване на велико народно събрание? 2020

Какво е Велико народно събрание? Каква е процедурата по свикване на велико народно събрание?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Какво е Велико народно събрание? Каква е процедурата по свикване на Велико народно събрание?

Адвокатска Кантора Бельов предоставя на вашето внимание разяснение относно това какво Велико народно събрание и относно това каква е процедурата по свикване на велико народно събрание.

 

Дефиниция:

Великото народно събрание е специализирана законодателна институция в България. Великото народно събрание има разширен състав – 400 народни представители – в сравнение с Обикновеното народно събрание и има изключителни права да решава определен кръг въпроси, най често промяна на Конституцията).

 

По правило, Народното събрание може да изменя и допълва всички разпоредби на Конституцията с изключение на тези, предоставени в правомощията на Великото Народно събрание (чл.154 от Конституцията на Република България).

Правото на инициатива за изменение и допълнение на Конституцията принадлежи на една четвърт от народните представители и на президента.
Предложението се разглежда от Народното събрание не по-рано от един месец и не по-късно от три месеца след постъпването му.

Народното събрание приема закон за изменение или допълнение на Конституцията с мнозинство три четвърти от всички народни представители на три гласувания в различни дни.


Ако предложението получи по-малко от три четвърти, но не по-малко от две трети от гласовете на всички народни представители, предложението се поставя за ново разглеждане не по-рано от два и не по-късно от пет месеца. При новото разглеждане предложението се приема, ако за него са гласували не по-малко от две трети от всички народни представители.

Законът за изменение или допълнение на Конституцията се подписва и се обнародва от председателя на Народното събрание в „Държавен вестник“ в седемдневен срок от приемането му.

Състав на Великото Народно събрание:

Великото Народно събрание се състои от 400 народни представители, избрани по общия ред.

Правомощия на Великото Народно събрание:
1. приема нова Конституция;


2. решава въпроса за изменение територията на Република България и ратифицира международни договори, предвиждащи такива изменения;


3. решава въпросите за промени във формата на държавно устройство и на държавно управление;


4. решава въпросите за изменение на чл. 5, ал. 2  (
Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие. ) и 4 (  Международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат ) и на чл. 57, ал. 1 ( Основните права на гражданите са неотменими ) и 3 (При обявяване на война, на военно или друго извънредно положение със закон може да бъде временно ограничено упражняването на отделни права на гражданите с изключение на правата, предвидени в чл. 28, 29, 31, ал. 1, 2 и 3, чл. 32, ал. 1 и чл. 37.

 )от Конституцията ;


5. решава въпросите за изменение и допълнение на гл. девета от Конституцията.

Право на инициатива:

 Правото на инициатива по предходния член имат най-малко една втора от народните представители и президентът.


Проектът за нова Конституция или за изменение на действащата, както и за промени в територията на страната по чл. 158 се разглежда от Народното събрание не по-рано от два месеца и не по-късно от пет месеца след внасянето му.

Избори за Велико народно събрание:


(1) Народното събрание решава да се произведат избори за Велико Народно събрание с мнозинство две трети от общия брой на народните представители.


(2) Президентът насрочва избори за Велико Народно събрание в тримесечен срок от решението на Народното събрание.


(3) С произвеждането на избори за Велико Народно събрание пълномощията на Народното събрание се прекратяват.

Мнозинство при решенията на Великото народно събрание:


Великото Народно събрание приема решение по внесените проекти с мнозинство две трети от всички народни представители на три гласувания в различни дни.


(1) Великото Народно събрание решава само тези въпроси от Конституцията, за които е избрано.


(2) В неотложни случаи Великото Народно събрание изпълнява функциите и на Народно събрание.


(3) Правомощията на Великото Народно събрание се прекратяват, след като то се произнесе окончателно по въпросите, за които е избрано. В този случай президентът насрочва избори по реда, определен със закон.

Актовете на Великото Народно събрание се подписват и обнародват от неговия председател в седемдневен срок от приемането им.

 

На този линк можете да се запознаете със сега действащата Конституция на Република България.

 

За повече, моля прочетете секцията ни 

 
Институции & Съдилища

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.