Регистрация на фирма . Как да регистрирам фирма в България ? Документи за регистрация на фирма.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Регистрация на фирма . Как да регистрирам фирма в България ? Документи за регистрация на фирма.

 

Адвокатска Кантора Бельов насърчава и адмирира всеки един човек решил да стартира свой собствен бизнес. Свободната стопанска инициатива е основният елемент във всяка една демократична държава. Бизнесът дава надежда и кара хората да мечтаят, ставайки все по-уверени в утрешния ден. С настоящата статия предоставяме на Вашето внимание информация относно това, каква е процедурата по регистрация на търговско дружество в България.

 

*Забележка: съгласно нашето законодателство с термина „фирма“ се обозначава само и единствено наименованието на дружеството, а самото дружество е субектът (юридическото лице), което е носител на дадени права и задължения.

 

В настоящата статия термините са използвани в условията на еднозначност.

 
Как да регистрирам фирма в България ? Документи за регистрация на фирма.
Преди да регистрирате фирма трябва да помислите за следните неща.

 

Повечето наши партньори изпитват трудност в избора на тип дружество, което да регистрират. Всяка структура има своите предимства и недостатъци.

 

Важен елемент е да помислите за данъците, които дължите на държавата и отговорността, която поемате пред вашите партньори.

 

За радост данъчните задължения на всяко едно дружество регистрирано в България са сравнително ниски, на фона на други европейски държави.

 

За повече информация относно данъците и инвестициите, моля прочетете нашата секция

 
 
Международна търговия & Инвестиции

 

Към настоящия момент, ООД (дружество с ограничена отговорност) или ЕООД (еднолично дружество с ограничена отговорност) е предпочитаната форма за стартиране на малка до средна компания в България, особено след намаляване на изискването за началния капитал по време на регистрацията.

 

 

Каква е разликата между ООД и ЕООД?

 

Разлика между ЕООД и ООД е в броя на физическите лица, притежаващи част от капитала.

 

При ЕООД собствеността на капитала е еднолична – един човек е вносител на капитала, т.е. едноличен собственик на капитала.

 

 За регистрация на ООД – учредителите трябва да са поне двама, но няма изискване да имат равни капиталови вложения.

 

Кой може да регистрира фирма в България?

 

Всяко физическо лице, което е навършил 18 години, независимо от гражданството. Принципно няма официални изисквания или условия за чуждестранни граждани, които искат да регистрират фирма в България.

 
Какъв е минималният капитал, когато регистрирам фирма / търговско дружество ООД/ЕООД?

 

Капиталът на дружеството с ограничена отговорност не може да бъде по-малък от 2 лв. или приблизително 1 евро. Той се състои от дяловете на съдружниците, които не могат да бъдат по-малки от 1 лев.

 

Сумата от дяловете трябва да бъде равна на капитала, а стойността на всеки дял трябва да бъде кратна на 1.

 

Дяловете могат да бъдат различни по размер за отделните съдружници.

 

Един дял може да бъде поет съвместно от няколко лица.

 

Размера на капитала е един от необходимите и задължителни реквизити в съдържанието на дружествения договор/учредителния акт. Когато при учредяването не е внесен целият размер на капитала, в договора се определят сроковете и условията за внасянето му.

 

Срокът за довнасяне на целия размер на капитала не може да бъде по-дълъг от две години от вписване на дружеството, съответно от увеличаване на капитала;

 

Размера на дяловете, с които съдружникът участва в капитала, също е изискван от закона елемент.

 
Седалище и адрес на управление.

 

Седалището на дружеството е населеното място, където се намира управлението на дейността му.

 

Адресът на дружеството е адресът на управлението на дейността му.

 

Важен аспект относно адресът на дружеството е да е актуален и да има постоянен достъп до него, в противен случай рискуваме в дадени хипотези, например съдебен спор, съдът да счете, че сме били уведомени.

 

Как да регистрирам фирма и какъв да е предметът на дейността ѝ ?

 

Най-важното за предметът на дейност на дружеството е, че той не трябва да противоречи на закона или на добрите нрави.

 

 • Каква е разликата между предмета на дейност и кода на икономическата му дейност?

 

Посочването на код на икономическа дейност ( КИД ) не е задължително и обикновено се прилага, когато фирмата се учредява за кандидатстване по някоя програма за финансиране на Европейския съюз.

 

Предметът на дейност на дружеството е задължителен и основен елемент от съдържанието на учредителния акт / дружествения договор.

Как да регистрирам фирма в България ? Документи за регистрация на фирма.

 

Името на дружеството.

 

Името на дружеството (фирмата) е неин основен идентификатор заедно с единният   и идентификационен код (ЕИК), който се институционализира служебно при регистрацията в Търговския регистър.

 

Важното за името е, че то трябва да бъде уникално, т.е. не може да има две фирми с едно и също име.

 

Основното име на фирмата трябва да бъде изписано на кирилица. Възможно е да има и съпътстващо име, изписано на латински. Към името се добавя окончанието ООД/ЕООД .

 

Името на фирмата се избира от нейните учредители, т.е. съдружниците или едноличния собственик на капитала.

 
Как да регистрирам фирма и какви документи са необходими за регистрацията на дружество?

 

Основни документи за регистрация на фирма:

 1. Бележка за внесен капитал, която можете да издадете от банка по избор.
  1. Това е така наречената набирателна сметка. Тя е специална сметка, по която се внася определена сума пари в полза на Вашата фирма преди същата да е регистрирана,  казано по друг начин в нея собственикът на фирмата или съдружниците внасят своите дялове от капитала.
 1. Съгласие за приемане на управление и образец от подписа
  1. Това е така наречения спесимен. Необходимо е същият да бъде нотариално заверен и подписан/положен от управителя.
 1. Учредителен акт (ЕООД) или дружествен договор (ООД).

 

Учредителният акт / Дружественият договор трябва да съдържат:

 

– фирмата, седалището и адреса на управление на дружеството;

– предмета на дейност и срока на договора;

– името, съответно фирмата и единния идентификационен код на съдружниците;

–  размера на капитала, когато при учредяването не е внесен целият размер на капитала, в договора се определят сроковете и условията за внасянето му; срокът за довнасяне на целия размер на капитала не може да бъде по-дълъг от две години от вписване на дружеството, съответно от увеличаване на капитала;

– размера на дяловете, с които съдружникът участвува в капитала;

– управлението и начина на представителство;

– предимствата на съдружниците, ако са уговорени;

– други права и задължения на съдружниците.

 1. Учредителен протокол 

Документът трябва да съдържа взетите решения от учредителното събрание и дневния ред на събранието.

 1. Решение за назначение на управител
 1. Заявление по образец А4 

 

Можете да го намерите на следния линк. При подаване на документите по електронен път, същият се попълва онлайн. Към него се прилагат всички останали документи. 

 1. Декларация по чл. 13, ал. 4, Закон за Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ).
  1. Декларира се истинността на заявените обстоятелства. Подписва се от заявителя.
 1. Декларация по чл. 13, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ. 
 1. Декларация по чл. 142 от Търговския закон (ТЗ).
 • Забрана за конкурентна дейност. Подписва се от управителя.
 1. Декларация по чл. 141, ал. 8, ТЗ.
 • Управителят декларира, че отговаря на изискванията на закона за управител на фирма.
 •  Не може да бъде управител лице, обявено в несъстоятелност, или лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори. Не може да бъде управител и лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.
 1. Заявление за запазване на фирма (Д1), което не е задължително и държавната такса е в размер на 50 лв.

 

Други документи за регистрация на фирма.

 

 1. Лиценз или разрешение, когато дейността на фирмата изисква такова.
 • за някоя вид дейност е необходимо разрешение или даден вид лиценз това например са болничните заведения, фармацевтичните компании, транспортните фирми, търговците на горива и др.
  • За получаване на лиценз или разрешения, моля не се колебайте да се свържете с нас.
 
Как да регистрирам фирма в чужбина?

 

Голяма част от процедурите за регистрация на фирми в чужбина са сходни с процедурата в България. При необходимост и при нужда от конкретизация, както и от съдейтвие, относно регистрация на юридическо лице в чужбина, моля

 

свържете с нас

 

Статията цели да отговори на въпроса „Как да регистрирам фирма в България ? „, както и “ Кои Документи за регистрация на фирма са ни необходими „.

 
Как да регистрирам фирма , по електронен път или чрез физическо предаване на документите в Агенцията по вписванията ?

 

Не само, че пести време, но и за подаването на документите по електронен път, държавната такса за регистриране на фирма е наполовина по-евтина.

 
Как да регистрирам фирма по ДДС ?

 

За да се регистрира една фирма по ДДС, трябва да се подаде заявление по образец в компетентната териториална дирекция на Националната агеенция по приходите.

 

Съгласно нашето законодателство регистрацията по ДДС е по избор. Задължитела е регистрацията по ДДС, само и единствено, когато оборотът на вашето дружество за последните 12 месеца, надвишава 50 000.00 лв.

 
Недействителност на учреденото дружество.

 

Учредяването на дружеството е недействително само когато е допуснато някое от следните нарушения:

 1. липсва учредителен договор или той не е съставен в предписаната от закона форма;
 • предметът на дейност на дружеството противоречи на закона или на добрите нрави;
 • учредителният договор или уставът не съдържа фирмата, предмета на дейност на дружеството или размера на вноските, както и капитала, когато законът го изисква;
 •  не е внесена предписаната от закона част от капитала;
 • в учредяването на дружеството са участвали по-малко от предвидения в закона брой дееспособни лица.
 
Какво означава да имаш търговско дружество.

 

След като посочихме някои разяснения, относно темата на настоящата статия, а именно: “ Как да регистрирам фирма в България ? Документи за регистрация на фирма. „, се надяваме и да дадем, някои насоки относно отговорността от това да имате дружество.

 

Именно, преди всичко отковорност. Трябва да знаете, че след като регистрирате вашето дружество Вашето дружество ще придобие качеството търговец, а търговец е равно на професионалист. 

 
За повече, относно това, как да регистрирам фирма и какви са документите за регистрация на фирма, моля прочетете секцията ни 
 
 
Международна търговия & Инвестиции

или се свържете с нас

 

Ще се радваме и да почерпите от нашия опит, както и да се запознаете с  съветите ни  относно отношението Ви към Вашите служители

 

Адвокатска Кантора Бельов Ви информира, че настоящата статия засягаща въпроса  Как да регистрирам фирма в България ? Документи за регистрация на фирма, не съставлява адвокатска консултация, но поради значимостта на гарантираните и защититени от закона права на сдружаване, право на свободна стопанска инициатива и др., ние препоръчваме, винаги да търсите съдействие от адвокат.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.