Договор. Какви са правата и задълженията ни при сключване на договори. Част 1

Договор. Какви са правата и задълженията ни при сключване на договори. Част 1

Адвокатска Кантора Белов предоставя на Вашето внимание информация относно договорите, какви са правата и задълженията ни при сключване на договор.

Договор. Какви са правата и задълженията ни при сключване на договори. Част 1

Какво е договор?

Договорът е съглашение между две или повече лица, за да се създаде, уреди или унищожи една правна връзка между тях[1] или с други думи казано договорите са съглашение между две или повече страни, или участници, с цел да се породи едно правоотношение, да се измени или прекрати едно съществуващо правоотношение или да се внесе яснота в правното положение между страните чрез признаване на определени права и задължения[2].

Важно за договорите. Принцип за реално изпълнение на договора .

Следва да отбележим, че веднъж след като страните са сключили договор той става задължителен за тях. Това е предвидено и в самия закон, в който е посочено, че „договорите имат сила на закон за тези, които са ги сключили“ – чл. 20а, ал.1 от Закона за задълженията и договорите.

Видове договори .

  1. Едностранен, двустранен и несъвършено двустранен договор.
  • Едностранен договор – едната страна придобива само права, а другата страна само задължения ( договор за влог );
  • Двустранен договор – и двете страни придобиват права и задължения ( договор за замяна, договор за продажба и други.);
  • Несъвършено двустенни договори – сключват се като едностранни, но в последствие възникват задължения и за двете страни;
  • Възмезден и безвъзмезден договор.

Преди да продължим към изложението на настоящата статия, следва да отбележим, че в българското законодателство и правото на ЕС са заложени някои изисквания за справедливост и прозрачност на договорите, които подписвате с потребители.

За повече, моля прочетете секцията ни 

Институции & Съдилища

или се свържете с нас

Адвокатска Кантора Бельов Ви информира, че настоящата статия засягаща въпроса  „Спиране на границата заради неплатени глоби, електронни фишове, наказателни постановления, актове . Право на свободно движение . Част 3“ не съставлява адвокатска консултация, но поради значимостта на гарантираните и защитените от закона права за свободно движение, ние препоръчваме, винаги да търсите съдействие от адвокат.


[1] В този смисъл разпоредбата на чл.8, ал.1 от Закона за задълженията и договорите;

[2] Вж. Марков, М., Облигационно право. Modus Studendi., С.: Сиби 2007, с. 55-56;